ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Wederzijds respect in een veilige sfeer staat in mijn praktijk voorop en is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling of les.
  • NM&S/bij Nadine verzorgt preventieve behandelingen, maar geen massagetherapie. De gegeven behandelingen zijn niet bedoeld om 'medische condities' (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kan worden besloten om af te zien van het geven van een behandeling en je door te verwijzen naar een homeopaat/arts/specialist.
  • De gegeven behandelingen hebben geen enkele relatie tot erotiek en/of seks. Seksueel getinte opmerkingen of seksuele handelingen en/of gedragingen zijn reden om per direct uit de praktijk verwijderd te worden. 
  • Eventuele gegevens die je voor of tijdens de massage aan me verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden gegeven. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik me aan een geheimhoudingsplicht. 
  • Je kan van mij verwachten dat persoonlijke hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van jou ook.

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Op het moment van inschrijven voor een behandeling, les, cursus of reis gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde tarief zoals vermeld op de website.

2. De betaling dient uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Betaling van een reis geschiedt per omgaande na ontvangst van de factuur. Betaling van behandelingen of losse lessen en sessies worden achteraf gedaan, contant of per factuur. Bij inschrijvingen minder dan 15 dagen voor aanvang van een cursus dient het inschrijfgeld per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft NM&S/bij Nadine het recht de reservering te laten vervallen. De betalingsverplichting voor de deelnemer blijft bestaan.

3. NM&S/bij Nadine heeft het recht een cursus, behandeling, reis, les of sessie te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent/behandelaar of overmacht. In geval van annulering door NM&S/bij Nadine heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4. Bij annulering van losse lessen, sessies of behandelingen kan kosteloos 48 uur voorafgaand aan de afspraak geannuleerd worden. Bij latere annulering bereken ik 50% van het reguliere tarief.

5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om te controleren of een annulering door NM&S/bij Nadine op tijd en in goede orde is ontvangen.

6. Als je niet in staat bent een geboekte cursus, behandeling, les of sessie bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. Ik ontvang uiterlijk 1 dag voor aanvang de gegevens van de persoon die de boeking overneemt.

7. NM&S/bij Nadine heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, behandeling, les of sessie.

8. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of NM&S/bij Nadine niet opvolgen, kunnen uit de cursus, behandeling, les of sessie verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgelden.

9. Deelname aan een cursus, behandeling, les of sessie is geheel op eigen risico. NM&S/bij Nadine is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

11. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de cursus, behandeling, les of sessie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van NM&S/bij Nadine.

12. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

13. Acties: niet geldig in combinatie met andere kortingen of (kortings)acties.

 

PRIVACYREGELEMENT

Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacywetgeving AVG die dan van kracht is. Neemt u contact met mij op via mail, voicemail of een andere manier voor informatie of het maken van een afspraak, dan geeft u automatisch toestemming om contact met u op te nemen zodat ik u de informatie kan verstrekken of om u te bellen of mailen teneinde een afspraak te maken. Uw naam, telefoonnummer en mailadres zijn hiervoor voldoende. Stuurt u mij alstublieft geen medische gegevens toe. Uw gegevens worden (tenzij expliciet door u aangevraagd) niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen.

Indien u voor een behandeling komt heb ik van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres voor facturatie, boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen van dossier. Enkele medische gegevens (zover van toepassing) kunnen worden gevraagd om de zorgvraag op uw persoonlijke situatie af te stemmen en uw dossier bij te houden.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van de Belastingdienst (wettelijke regel), kunt u altijd zelf inzien, eventueel laten corrigeren en laten vernietigen (volgens de wettelijke regels). Uw gegevens voor facturatie en boekhouding worden digitaal verwerkt op een beveiligde computer. Uw medische gegevens staan alleen op papier en worden afgesloten bewaard.